Slow Life - a beautiful day

Slow Life - a beautiful day รายการที่จะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและแนวคิดของบุคคลต้นแบบที่ใช้ชีวิตเนิบช้าลง เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวอย่างไม่ซับซ้อน ทำในสิ่งที่ชอบ ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม